Ugrás a tartalomra

Alapszabály

ALAPSZABÁLY
BIHARI TÚRÁK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BÉKÉSCSABA, 2017.03.09.

TARTALOM JEGYZÉK

TARTALOM JEGYZÉK 1. old.

I. BEVEZETŐ 2. old.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA 2. old.

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE 2. old.

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 3. old.

V. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4. old.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 5. old.

1. Közgyűlés 5. old.
2. Elnökség 6. old.
3. A Felügyelő Bizottság 7. old.
4. Állandó Bizottságok 8. old.
5. Összeférhetetlenségi szabályok 8. old.

VII. Az EGYESÜLET működése, gazdálkodása és vagyona 8. old.

VIII. Az EGYESÜLET képviselete 10. old.

IX. Az EGYESÜLET megszűnése 10. old.

X. Záró rendelkezések 10. old.

Bihari Túrák Közhasznú Egyesület Módosított Alapszabálya
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
I. BEVEZETŐ
1. Az EGYESÜLET neve: Bihari Túrák Kulturális, Természet- és Egészségvédő Közhasznú
Egyesület
2. Rövidített elnevezése: Bihari Túrák Közhasznú Egyesület, rövidítése: B.T.K.E.
3. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Bánát u. 1.
4. Működési területe: Magyar Köztársaság (országos) és külföld egyaránt
5. Honlapja: www.bihariturak.hu
5. Az EGYESÜLET demokratikusan működő közhasznú szervezet, önálló jogi személy.
6. Az EGYESÜLET politikai pártokkal jogviszonyban nem áll, sem jelenleg, sem a jövőben azoknak nem nyújt, és azoktól nem kap támogatást.
7. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA
1. A természettudatos gondolkodásmód terjesztése, természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése, különös tekintettel Erdély természeti kincseire.
2. Az aktív, természettudatos és egészséges életmód, az egészségvédelem és a mentálhigiéné megismertetése és módszereinek népszerűsítése.
3. A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme.
4. A határon túli és anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése, különös tekintettel a fiatalokra és az őket nevelő pedagógusokra.

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE
1. Az EGYESÜLET az alábbi tevékenységeket végzi:
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
1.1. Kulturális örökség megóvása.
1.2. Kulturális tevékenység. (Találkozók, fesztiválok, táborok, konferenciák.)
1.3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúsági célokat valósítása.
1.4. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
1.5. Környezetvédelem.
1.6. Természetvédelem, állatvédelem.
1.7. Természetjáró túrák, sítúrák, teljesítménytúrák, kerékpártúrák, vízi túrák, erdei iskolák; csapatépítő tréningek szervezése;
1.8. Iskolai természetjáró túrák és kulturális programok szervezése, lebonyolítása;
1.9. Előadások, élménybeszámolók, prezentációk, dia- és filmvetítések;
1.10. Részt vesz és támogat egyéb — néprajzi, antropológiai — kutató és expedíciós projekteket, támogatja és szervezi azokat, valamint dokumentációjukat gyűjti és közzéteszi;
1.11. Tagjai számára a természetjárással kapcsolatos anyagokat, ajánlásokat, kiadványokat készít, készíttet, illetve vásárol.
2. Az EGYESÜLET az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
2.1 Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem; A Természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)
2.2 Helyi környezet- és természetvédelem, hulladék gazdálkodás
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
2.3 Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága)
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.
2.4 A családok védelme és a családok jólétének erősítése
2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről1. § (1), 6. § (1)
2.5 Kulturális szolgáltatás. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, megőrzésének segítése.
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)
2.6 Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése.
2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) bekezdés
19/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete a sportról 10. § (1)

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az EGYESÜLET tagja lehet:
1.1. Az EGYESÜLET rendes tagja lehet:
az a természetes személy vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki a jelen Alapszabályban foglalt Egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja, a mindenkori tagdíjat rendszeresen megfizeti. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
1.2. Az EGYESÜLET pártoló tagja lehet az a magán-, vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az EGYESÜLET célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását.
1.3. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, akit erre a közgyűlés javaslatára az Elnökség felkér, és a felkérést elfogadja. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
2. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" vagy „pártoló tag” kifejezést.
3. A tagsági viszony a jelentkező belépési nyilatkozatának az Elnökség által történő elfogadásával jön létre. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
4. Korlátozottan cselekvőképes személy belépési nyilatkozatának elfogadásához törvényes képviselőjének közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges.
5. Tagként felvehető a Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
6. Az EGYESÜLETBE való belépés önkéntes. A tagság a felvételi kérelem elfogadásával kezdődik és a kilépés írásbani bejelentésével, a tagdíj illetve a támogatás fizetésének 6 hónapnál hosszabb ideig történő elmulasztásával, és elhalálozás esetén illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével törléssel, vagy fegyelmi büntetésként kizárással vagy az Egyesület megszűnésével szűnik meg. A kizárás ellen az érintett tag bírósághoz fordulhat.
6.1. Ha a tag kizárására tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása miatt kerül sor, úgy a kizárási határozathozatalt megelőzően a tagot írásban – a fizetési határidő kitűzésével, és a nemfizetés jogkövetkezményeire, azaz a kizárásra való figyelmeztetéssel - fel kell szólítani, hogy a mulasztást pótolja.
7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
8. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, vagy ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
10. A IV (4) és (5) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A tag a kizáró, illetve a tiszteletbeli tag az e címet megvonó közgyűlési határozat ellen 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
11. Minden rendes tagot a közgyűlésen egy szavazat illet meg.
V. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, amennyiben velük szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. A nem természetes személy tagok képviselői is megválaszthatók az egyesület szerveibe.
A nem természetes személy tagok törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. A tag közgyűlésen és a szakosztályi ülésen, szabadon véleményt nyilváníthat. Részt vehet az EGYESÜLET rendezvényein, és részesülhet az EGYESÜLET által nyújtott kedvezményekben.
2. A rendes tag kötelessége az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat betartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, ahhoz méltó magatartást tanúsítani az Egyesületi rendezvényeken kívül is. Kötelessége továbbá az EGYESÜLETI vagyon megóvása és az EGYESÜLET céljait követő magatartás tanúsítása, a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben történő megfizetése.
3. A tiszteletbeli és pártoló tag javaslatokat, észrevételeket tehet az EGYESÜLET működésével kapcsolatban. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, látogathatja az EGYESÜLET rendezvényeit és részesülhet az EGYESÜLET által nyújtott kedvezményekben.
4. Jogi személyiségű pártoló tag képviselője útján vesz részt a közgyűlésen.
5. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása, az EGYESÜLET célkitűzéseinek erkölcsi és lehetősége szerint anyagi támogatása. Természetes személy pártoló tag köteles az EGYESÜLET céljait követő magatartást tanúsítani.
6. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása, az EGYESÜLET célkitűzéseinek erkölcsi támogatása, az EGYESÜLET céljait követő magatartás tanúsítása.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
1. Közgyűlés.
1.1. A közgyűlés az EGYESÜLET legfelsőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés nyilvános. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével kívánja.
1.2. A közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnök köteles a tagokat a közgyűlés helyéről és időpontjáról legalább 15 nappal előbb írásban értesíteni. Az értesítésnek a közgyűlés napirendjét tartalmaznia kell.
1.3. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnök köteles külön írásbeli meghívóval ismételt közgyűlést összehívni, a határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított minimum 3 naptári nappal későbbi időpontra - az eredeti napirendi pontokkal. Az ismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat távolmaradásuk jogkövetkezményeire. Az ismételt közgyűlés megtartására előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, amelyben az ismételt közgyűlés tényéről, időpontjáról és helyéről a tagokat értesíteni kell.
1.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása;
- az Elnökség elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak titkos szavazással történő megválasztása, visszahívása;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása;
- az EGYESÜLET feloszlással, szétválással való megszűnésének kimondása;
- a tag kizárása;
- a tagdíj megállapítása;
- fegyelmi jogkör gyakorlása az Elnökség elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai felett;
- az évi költségvetés meghatározása;
- az elnökség évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékleteinek elfogadása (egyszerű szótöbbséggel).
1.5. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A megjelentek kétharmados szótöbbsége szükséges:
- az alapszabály megállapításához és módosításához;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásához, valamint
- az EGYESÜLET feloszlással, szétválással való megszűnésének kimondásához.
1.6. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
1.7 A közgyűlés döntéseiről a jelen nem lévő tagjait körlevélben, a nyilvánosságot az EGYESÜLET weblapja útján értesíti.

2. Elnökség.
Az elnökség a közgyűlés által 5 évre megválasztott háromtagú testület. Az elnökség tagjai (vezető tisztségviselők) az Elnök, és az Alelnökök.
Két közgyűlés közötti időszakban az EGYESÜLETET az Elnökség irányítja.
Az elnökség jogkörébe tartozik:
- az EGYESÜLET tevékenységének irányítása, ennek keretében évente beszámol a közgyűlésnek,
- a közgyűlés előkészítése, határozatainak végrehajtása, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosítása,
- a tagok és pártoló tagok felvétele,
- munkaterv, ülésterv elkészítése,
- az EGYESÜLET gazdasági tevékenységének összehangolása, a feltételek biztosítása.
Az elnökség az irányítás keretében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat nem végezhet.
Az Elnökség elnöke teljes körűen ellátja az EGYESÜLET képviseletét bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Az EGYESÜLET képviseletére az elnök egymaga jogosult.
Az EGYESÜLET munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
Az elnök akadályoztatása esetén, vagy tartós (30 napon túli) távolléte idejére az elnököt az Elnökség másik, erre a közgyűlés által felhatalmazott tagja (elnökhelyettes) teljes körűen helyettesíti.
Az elnökség legalább 6 hónaponként ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze legalább 15 nappal az ülés előtt írásban, a napirend közlésével. Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok közül 2 fő jelen van. Az ülések nyilvánosak. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, vagy 2 fő jelenléte esetén egyhangú döntéssel hozza.
Nem vehet részt az elnökségi ülésen a szavazásban az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
2.1. Az Egyesület Elnöke
2.1.1 Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
2.1.2 Az Elnök hatásköre és feladatai:
a.) az EGYESÜLET adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b.) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
c.) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
d.) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
e.) az EGYESÜLET képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
f.) az EGYESÜLET közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
g.) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
h.) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,
i.) megszervezi a Titkárság munkáját, megbízza a Titkárt, amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza,
j.) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról.
3. A Felügyelő Bizottság.

3.1 A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által öt évre megválasztott háromtagú testület.
3.2 Elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg és hívhatja vissza.
3.3 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az EGYESÜLET jogszabály, illetve alapszabályszerű működését, valamint az EGYESÜLET gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá betekinthet az EGYESÜLET könyveibe és irataiba.
3.4 A Felügyelő Bizottság az EGYESÜLETNÉL tartott ellenőrzések eredményeiről a közgyűlésnek évente tartozik beszámolni.
3.5 A Felügyelő Bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet az elnökségi ülésen.
3.6 A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
3.7 Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja
a.) az elnökség elnöke vagy tagja,
b.) aki az EGYESÜLETTEL a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c.) aki az EGYESÜLET cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az EGYESÜLET által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást.
d.) az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3.8 A Felügyelő Bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Az ülések összehívása a Felügyelő Bizottság elnökének feladata, aki a napirendet is tartalmazó meghívót legalább 8 nappal a tervezett ülés előtt postán megküldi.
A Felügyelő Bizottság ülésein a Bizottság tagjai, valamint a meghívottak vehetnek részt.
A Bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább 2 fő jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, vagy 2 fő jelenléte esetén egyhangú döntéssel hozza.
3.9 A Felügyelő Bizottság nyilvánosan működik, határozatait bárki szabadon megtekintheti.
4. Állandó Bizottságok.
Az Elnökség saját hatáskörében a cél megvalósítása érdekében állandó bizottságokat hozhat létre. A bizottságvezetőt az Elnökség nevezi ki.
5. Összeférhetetlenségi szabályok
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, vezető tisztségviselője az a személy, aki
a.) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Civil tv. 38.-39.§).

VII. Az EGYESÜLET működése, gazdálkodása és vagyona
1. Az EGYESÜLET mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
2. Az EGYESÜLET tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik, úgy mint:
a tagok tagdíjai (alakulás évében 2000 Ft/fő/év), illetve hozzájárulásai, a tagok működési hozzájárulásai, térítési díjai, adomány, költségvetési juttatás, alapítványi támogatás, felajánlás, pályázati támogatás, rendezvények bevételei, bel- és külföldi magán- és jogi személyek, más, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok felajánlásai, a tagok, továbbá bel- és külföldi, magán- és jogi személyek, más, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által az Egyesületnek átengedett vagyoni értékű jogok (pl.: ingyenesen átengedett szoftver, alkotás stb. felhasználási joga stb.), az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenységből származó bevételek, bérleti díjakból származó bevételek, szolgáltatási tevékenység ellenértéke, egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik. 3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az EGYESÜLET tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagdíj fizetésének esedékessége: minden év március 1.
4. Az EGYESÜLET a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
5. Az EGYESÜLET gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a III/1. pontban megjelölt tevékenységre fordítja.
6. Az EGYESÜLET befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.
7 Az EGYESÜLET a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8. Az EGYESÜLET váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
9. Az EGYESÜLETET a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, így az EGYESÜLET gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú, vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcéljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
10. Az EGYESÜLETRE vonatkozó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések az irányadóak.
10.1. Az EGYESÜLET a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót és közhasznúsági mellékletet készít.
10.2. Az EGYESÜLET éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés hagyja jóvá, egyszerű többséggel.
Az éves (számviteli) beszámoló részei:
a.) mérleg;
b.) eredménykimutatás;
c.) közhasznúsági melléklet;
d.) kiegészítő melléklet.
10.2. Az EGYESÜLET elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi saját web oldalán is, valamint előre egyeztetett időpontban korlátlan betekintést enged minden érdeklődőnek, aki abból saját költségére másolatot készíthet.
11. Az EGYESÜLET működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.
12. Az EGYESÜLET működése nyilvános. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára .
13. Az EGYESÜLET lehet birtokosa minden olyan ingó és ingatlan vagyonnak, kötvénynek, részvénynek és más értékpapírnak, valamint bérelt vagy saját földterületnek egyéb bérleménynek, ami a hivatkozott törvény vagy más jogszabály rendelkezésével nem ellentétes. Az Egyesület tevékenysége kiterjedhet szállásnyújtásra, étkeztetésre, üzlet fenntartására, táborszervezésre, utaztatásra, támogatások és ajándékok elfogadására a hivatkozott szabályok szerint.
14. Az EGYESÜLET közhasznú szolgáltatásait a tagságon túl bárki igénybe veheti, arról az egyesület web lapján, vagy az ott közzétett elérhetőségek igénybevételével tájékozódhat.
15. Az EGYESÜLET politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
16. Az EGYESÜLET együttműködik minden olyan hazai és külföldi Egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.
17. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.bihariturak.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja.

VIII. Az EGYESÜLET képviselete
1. Az EGYESÜLETET az Elnök önállóan képviseli.
IX. Az EGYESÜLET megszűnése
1. Az EGYESÜLET határozatlan időre jön létre. Az EGYESÜLET megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
2. Megszűnik továbbá az EGYESÜLET, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
X. Záró rendelkezések
1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
2. Az Egyesület Módosított Alapszabályát a tagok Közgyűlése Békéscsabán, 2017. március 09. napján egyhangú határozattal jóváhagyta.
3. Az Egyesület Módosított Alapszabályát a Gyulai Törvényszék részére az Elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Békéscsaba, 2017. március 09.

Ellenjegyezte: ………………..,
Kocziha Attila
elnök