Bihari túrák banner Bihari túrák banner

Alapszabály

Egyesületünk alapszabálya

 

I. BEVEZETŐ

1. Az EGYESÜLET neve: Bihari Túrák Kulturális, Természet- és Egészségvédő Közhasznú Egyesület
2. Rövidített elnevezése: Bihari Túrák Egyesület, rövidítése: B.T.E.
3. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Bánát u. 1.
4. Telephelye:
4. Működési területe: Magyar Köztársaság és külföld egyaránt
5. Az EGYESÜLET önálló jogi személy.
6. Az EGYESÜLET politikai pártokkal jogviszonyban nem áll, sem jelenleg, sem a jövőben azoknak nem nyújt, és azoktól nem kap támogatást.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

1.      A természettudatos gondolkodásmód terjesztése, természet védelme és ápolása, szűkebb és tágabb környezetünk megismertetése különös tekintettel Erdély természeti kincseire.

2.      A aktív természetes és egészséges életmód, az egészségvédelem és a mentálhigiéné megismertetése és módszerinek népszerűsítése.

3.      A határoktól független magyar kultúra megismertetése és védelme.

4.      A határon túli és anyaországi magyarok kapcsolatainak és nemzeti identitásának erősítése különös tekintettel a fiatalokra, és az őket nevelő pedagógusokra.

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. Az EGYESÜLET az alábbi tevékenységeket végzi:

1.1.   A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;

1.2.   Kulturális örökség megóvása.
1997. évi CLVI törvény 26. § c/6.;

1.3.   Kulturális tevékenység. (Találkozók, fesztiválok, táborok, konferenciák.)
1997.évi CLVI. törvény 26. § c/5.;

1.4.   Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

1.5.   Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
1997.évi CLVI. törvény 26. § c/1.;

1.6.   Környezetvédelem.
1997 évi CLVI. törvény 26. § c/9.;

1.7.   Természetvédelem, állatvédelem.
1997 évi CLVI. törvény 26. § c/8.;

1.8.   Természetjáró túrák, sítúrák, teljesítménytúrák, kerékpártúrák, vízi túrák erdei iskolák; csapatépítő tréningek szervezése;

1.9.   Iskolai természetjáró túrák és kulturális programok szervezése, lebonyolítása;

1.10.        Előadások, élménybeszámolók, prezentációk, dia- és filmvetítések;

1.11.        Részt vesz és támogat egyéb — néprajzi, antropológiai — kutató és expedíciós projekteket, támogatja és szervezi azokat, valamint dokumentációjukat gyűjti és közzéteszi;

1.12.        Tagjai számára a természetjárással kapcsolatos anyagokat, ajánlásokat, kiadványokat készít, készíttet, illetve vásárol;

2. Az EGYESÜLET vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

3. Az EGYESÜLET gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a III/1. pontban megjelölt tevékenységre fordítja.

4. Az EGYESÜLET politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5. Az EGYESÜLET együttműködik minden olyan hazai és külföldi Egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. Az EGYESÜLET tagja lehet:
1.1. Az EGYESÜLET rendes tagja lehet:
az a természetes személy vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki a jelen Alapszabályban foglalt Egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja, a mindenkori tagdíjat rendszeresen megfizeti, figyelemmel az 1989.évi II. törvény (Etv) 2.§ (1) bekezdésére. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
1.2. Az EGYESÜLET pártoló tagja lehet az a magán-, vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az EGYESÜLET célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását.
1.3. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, akit erre a közgyűlés javaslatára az Elnökség felkér, és a felkérést elfogadja. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

2. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" vagy „pártoló tag” kifejezést.

3. A tagsági viszony a jelentkező belépési nyilatkozatának az Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
4. Korlátozottan cselekvőképes személy belépési nyilatkozatának elfogadásához törvényes képviselőjének közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges.
5. Tagként felvehető a Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.   

6. Az EGYESÜLETBE való belépés önkéntes. A tagság a felvételi kérelem elfogadásával kezdődik és a kilépés írásbani bejelentésével, a tagdíj illetve a támogatás fizetésének 1 évnél hosszabb ideig történő elmulasztásával, és elhalálozás esetén illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével törléssel, vagy fegyelmi büntetésként kizárással vagy az Egyesület megszűnésével szűnik meg. A kizárás ellen az érintett tag bírósághoz fordulhat.

6.1. Ha a tag kizárására tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása miatt kerül sor, úgy a kizárási határozathozatalt  megelőzően a tagot írásban – a fizetési határidő kitűzésével, és a nemfizetés jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel - fel kell szólítani, hogy a mulasztást pótolja.

7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

8. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az Egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

10. A IV (4) és (5) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A tag a kizáró, illetve a tiszteletbeli tag az e címet megvonó közgyűlési határozat ellen 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

11. Minden rendes tagot a közgyűlésen egy szavazat illet meg.

V. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni A természetes személy tagok választhatnak és választhatók. A nem természetes személy tagok képviselői is megválaszthatók a társadalmi szervezet szerveibe az Etv. 9. § b. pontja alapján. A nem természetes személy tagok törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. A tag közgyűlésen és a szakosztályi ülésen, szabadon véleményt nyilváníthat. Részt vehet az EGYESÜLET rendezvényein, és részesülhet az EGYESÜLET által nyújtott kedvezményekben.
2. A rendes tag kötelessége az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, ahhoz méltó magatartást tanúsítani az Egyesületi rendezvényeken kívül is. Kötelessége továbbá az EGYESÜLETI vagyon megóvása és az EGYESÜLET céljait követő magatartás tanúsítása, a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben történő megfizetése.
3. A tiszteletbeli és pártoló tag javaslatokat, észrevételeket tehet az EGYESÜLET működésével kapcsolatban. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, látogathatja az EGYESÜLET rendezvényeit és részesülhet az EGYESÜLET által nyújtott kedvezményekben.
4. Jogi személyiségű pártoló tag képviselője útján vesz részt a közgyűlésen.
5. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása, az EGYESÜLET célkitűzéseinek erkölcsi és lehetősége szerint anyagi támogatása. Természetes személy pártoló tag köteles az EGYESÜLET céljait követő magatartást tanúsítani.
6. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály betartása, az EGYESÜLET célkitűzéseinek erkölcsi támogatása, az EGYESÜLET céljait követő magatartás tanúsítása.


VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

1. Közgyűlés.
1.1. A közgyűlés az EGYESÜLET legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés nyilvános. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével kívánja.
1.2. A közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. Az elnök köteles a tagokat a közgyűlés helyéről és időpontjáról legalább 8 naptári nappal előbb írásban értesíteni. Az értesítésnek a közgyűlés napirendjét tartalmaznia kell.
1.3. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnök köteles külön írásbeli meghívóval ismételt közgyűlést összehívni, a határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított minimum 3 naptári nappal későbbi időpontra - az eredeti napirendi pontokkal. Az ismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A meghívóban tájékoztatni kell a tagokat távolmaradásuk jogkövetkezményeire. Az ismételt közgyűlés megtartására előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, amelyben az ismételt közgyűlés tényéről, időpontjáról és helyéről a tagokat értesíteni kell.
1.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása;
- az Elnökség elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak titkos szavazással történő megválasztása, visszahívása;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása;
- az EGYESÜLET feloszlással, szétválással való megszűnésének kimondása;
- a tag kizárása;
- a tagdíj megállapítása;
- fegyelmi jogkör gyakorlása az Elnökség elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai felett;
- az évi költségvetés meghatározása;
- az elnökség évi beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadása (egyszerű szótöbbséggel).
1.5. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A megjelentek kétharmados szótöbbsége szükséges:
- az alapszabály megállapításához és módosításához;
- más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásához, valamint
- az EGYESÜLET feloszlással, szétválással való megszűnésének kimondásához.
1.6. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) b. pontjában megjelölt bármilyen más előnyben részesül.

1.7 A közgyűlés döntéseiről a jelen nem lévő tagjait körlevélben, a nyilvánosságot az EGYESÜLET web lapja útján értesíti.

1.8 Nem vehet részt a közgyűlésen, ill. elnökségi ülésen a szavazásban az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, a tv. 8. § 1. bek. b. pontban foglalt kivétellel.

2. Elnökség.
 Az elnökség a közgyűlés által 5 évre megválasztott háromtagú testület. Az elnökség tagjai az Elnök, az Ügyvezető Elnök és a Titkár.

Két közgyűlés közötti időszakban az EGYESÜLETET az Elnökség irányítja.
Az elnökség jogkörébe tartozik:
- az EGYESÜLET tevékenységének irányítása, ennek keretében évente beszámol a közgyűlésnek,
- a közgyűlés előkészítése, határozatainak végrehajtása, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosítása,
- a tagok és pártoló tagok felvétele,
- munkaterv, ülésterv elkészítése,
- az EGYESÜLET gazdasági tevékenységének összehangolása, a feltételek biztosítása.
Az elnökség az irányítás keretében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat nem végezhet.
Az Elnökség elnöke teljes körűen ellátja az EGYESÜLET képviseletét, bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Az EGYESÜLET képviseletére az elnök egymaga jogosult.
Az EGYESÜLET munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
Az elnök akadályoztatása esetén, vagy tartós (30 napon túli) távolléte idejére az elnököt az Elnökség másik, erre a közgyűlés által felhatalmazott tagja (elnökhelyettes) teljes körűen helyettesíti.
Az elnökség legalább 6 hónaponként ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze legalább 15 nappal az ülés előtt, írásban, a napirend közlésével. Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok közül 2 fő jelen van. Az ülések nyilvánosak. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, vagy 2 fő jelenléte esetén egyhangú döntéssel hozza.
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

2/1. Az Egyesület Elnöke

2/1.1 Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

2/1.2 Az Elnök hatásköre és feladatai:

a.)    az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

b.)    a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

c.)    a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,

d.)    az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,

e.)    az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

f.)      az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,

g.)    éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,

h.)    a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,

i.)      megszervezi a Titkárság munkáját, megbízza a Titkárt, amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza,

j.)      gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról.

2/2. Az Egyesület Ügyvezető Elnöke:

Az Elnökség megbízása alapján az Ügyvezető Elnök folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit. Gondoskodik a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, szervezi az Egyesület tagjainak tevékenységét.

a.)    Szervezi és koordinálja a szakmai körök munkáját,

b.)    gondoskodik az Egyesület helyiségeinek működéséről,

c.)    elvégzi az Egyesület általános és ügyviteli feladatait,

d.)    az elnök kérésére, vagy akadályoztatása esetén az Ügyvezető Elnök helyettesíti az Elnököt,

e.)    előkészíti a törvényben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést.  

 2/3 Az Egyesület Titkára:

A Titkár – aki szintén az Egyesült tisztségviselője – az Ügyvezető Elnök útmutatása alapján szervezi és ellátja az Egyesület adminisztrációs ügyeit, vezeti a tagnyilvántartást, gondoskodik az Egyesületen belüli információáramlásról, továbbá intézi az Egyesület infrastruktúrális beszerzéseit és fejlesztéseit.

3 A Felügyelő Bizottság.

3.1 A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által öt évre megválasztott háromtagú testület.
3.2 Elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg és hívhatja vissza.
3.3 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az EGYESÜLET jogszabály, illetve alapszabályszerű működését, valamint az EGYESÜLET gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá betekinthet az EGYESÜLET könyveibe és irataiba.
3.4 A Felügyelő Bizottság az EGYESÜLETNÉL tartott ellenőrzések eredményeiről a közgyűlésnek évente tartozik beszámolni.
3.5 A Felügyelő Bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet az elnökségi ülésen.
3.6 A Felügyelő Bizottság jogosult a közgyűlés összehívását kezdeményezni az 1997. évi CLVI. tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, illetve amennyiben az 30 napon belül nem történik meg, a 11. § (4) és (5) bekezdésekben foglalt intézkedéseket megtenni.
3.7 Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja
a. az elnökség elnöke vagy tagja,
b. aki az EGYESÜLETTEL a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c. aki az EGYESÜLET cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az EGYESÜLET által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást.
d. az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3.8 A Felügyelő Bizottság évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Az ülések összehívása a Felügyelő Bizottság elnökének feladata, aki a napirendet is tartalmazó meghívót legalább 8 nappal a tervezett ülés előtt postán megküldi.
A Felügyelő Bizottság ülésein a Bizottság tagjai, valamint a meghívottak vehetnek részt.

A Bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább 2 fő jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel, vagy 2 fő jelenléte esetén egyhangú döntéssel hozza.

3.9 A Felügyelő Bizottság nyilvánosan működik, határozatait bárki szabadon megtekintheti.

4. Állandó Bizottságok.
Az Elnökség saját hatáskörében a cél megvalósítása érdekében állandó bizottságokat hozhat létre. A bizottságvezetőt az Elnökség nevezi ki.

5. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője ( elnökség, felügyelő bizottság) az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél volt - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget mely az adózás rendjéről szóló törtvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. (tv.9.§ 1. bek.)

 

VII. Az EGYESÜLET működése, gazdálkodása és vagyona

1. Az EGYESÜLET mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

2. Az EGYESÜLET tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik, úgy mint:

a tagok tagdíjai (alakulás évében 2000 Ft/fő/év), illetve hozzájárulásai, a tagok működési hozzájárulásai, térítési díjai, adomány, költségvetési juttatás, alapítványi támogatás, felajánlás, pályázati támogatás, rendezvények bevételei, bel- és külföldi magán- és jogi személyek, más, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok felajánlásai, a tagok, továbbá bel- és külföldi, magán- és jogi személyek, más, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok által az Egyesületnek átengedett vagyoni értékű jogok (pl.: ingyenesen átengedett szoftver, alkotás stb. felhasználási joga stb.), az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenységből származó bevételek, bérleti díjakból származó bevételek, szolgáltatási tevékenység ellenértéke, egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik. 3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az EGYESÜLET tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagdíj fizetésének esedékessége: minden év március 1.

4. Az EGYESÜLET a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

5. . Az EGYESÜLET gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

6. Az EGYESÜLET befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

7 Az EGYESÜLET a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8. Az EGYESÜLET váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

9. Az EGYESÜLETET a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő folytathat.

10. Az EGYESÜLETRE irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.

11. Az EGYESÜLET működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

12. Az EGYESÜLET működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.

13. Az EGYESÜLET lehet birtokosa minden olyan ingó és ingatlan vagyonnak, kötvénynek, részvénynek és más értékpapírnak, valamint bérelt vagy saját földterületnek egyéb bérleménynek, ami a hivatkozott törvény vagy más jogszabály rendelkezésével nem ellentétes. Az Egyesület tevékenysége kiterjedhet szállásnyújtásra, étkeztetésre, üzlet fenntartására, táborszervezésre, utaztatásra, támogatások és ajándékok elfogadására a hivatkozott szabályok szerint.

14. Az EGYESÜLET működése nyilvános, szolgáltatásait a tagságon túl bárki igénybe veheti.

15. Az EGYESÜLET az elkészített beszámolóit közzé teszi, valamint előre egyeztetett időpontban korlátlan betekintést enged minden érdeklődőnek.

 

VIII. Az EGYESÜLET képviselete

1. Az EGYESÜLETET az Elnök önállóan képviseli.

 

IX. Az EGYESÜLET megszűnése

1. Az EGYESÜLET határozatlan időre jön létre. Az EGYESÜLET megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

2. Megszűnik továbbá az EGYESÜLET, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

X. Záró rendelkezések

1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
2. Az Egyesület Módosított Alapszabályát az alapító tagok Közgyűlése Békéscsabán, 2011. február 22. napján egyhangú határozattal jóváhagyta.

3. Az Egyesület Módosított Alapszabályát a Békés Megyei Bírósághoz, az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Békéscsaba, 2011. február 22.

 

 

Ellenjegyezte: ………………..,

Kocziha Attila

      elnök

 

.

Találkozzunk a facebook-on !

                        

Magyarország nyitólapja